Uw huisarts mag als uw behandelend arts, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) géén verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek.

Als u toch zo’n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) dient u zich te wenden tot een onafhankelijke arts. Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventuele de benodigde gegevens door aan de keurende arts.

Waarom is dit?

De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met zijn/haar patiënten. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem/haar nooit een oordeel verwacht worden over het recht op een voorziening.


De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedure is wettelijk vastgelegd. Voor rijbewijskeuringen kunt u zich wenden tot het CBR of rijbewijskeuring.com. Voor keuringen bij 75+ leeftijd, zie de website van de ANBO.